Türkçe


SRC Nedir? SRC Belgesi Sıkça Sorulan Sorular ÜDY ve ODY Nedir? SRC Kursu Ders Notları YÖNETMELİKLER SRC Belgeleri ODY Belgeleri ÜDY Belgesi Belgelerimiz Hakkımızda Sınav PSİKOTEKNİK

GEREKLİ EVRAKLAR

 
SRC 1-2-3-4 İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
  • 2 Adet Biometrik Fotoğraf 
  • Kimlik Fotokopisi 
  • Ehliyet Fotokopisi 
  • Diploma Fotokopisi 
  • Sabıka Kaydı

 

PSİKOTEKNİK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
  • 1 Adet Biometrik Fotoğraf
  • Kimlik Fotokopisi
  • Ehliyet Fotokopisi


Denetim ve İdari Müeyyideler

İzlenme 3665


Denetim

 

Madde 43- Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi sahiplerinin bu Yönetmelik kapsamında yer alan faaliyetleri Bakanlığın denetimine tabidir.

 

Bakanlık yapacağı denetimleri, kendi personelinin yanı sıra, Kanunun 35 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, valilikler ile belirleyeceği diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının personeli aracılığıyla yapar.

 

Bakanlık, eğitim merkezlerinin her çeşit işlem, karar, faaliyet ve evrakını, ilgili diğer makamların görev alanları ile ilgili olan denetim hakları saklı kalmak kaydı ile denetlemeye yetkilidir.

 

Denetimler re’sen yapılabileceği gibi üçüncü kişilerin şikâyeti üzerine de yapılabilir.

 

Denetimle ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

 

Denetimle Görevli ve Yetkili Kuruluşlar

 

Madde 44- Valilikler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları Kanun ve bu Yönetmeliğin kendilerine yüklediği görev ve yetkileri doğrudan yerine getirir ve kullanır. Ayrıca, tüm kamu kurum ve kuruluşları personeli arasından Bakanlığın belirlediği kişiler, denetim yapmakla görevli, yetkili ve yükümlüdür. Bu görevlendirme yapılırken ilgili kişinin çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarına Bakanlıkça bilgi verilir.

 

Denetimle görevlendirilenler, görev süreleri boyunca Bakanlıkla işbirliği içinde olmak ve Bakanlık talimatlarını yerine getirmek zorundadırlar.

 

Denetim yapmakla görevlendirilenler, Kanun ve bu Yönetmelik esaslarına göre denetim görevlerini yerine getirmek ve denetimler sırasında tespit ettikleri kusurlara ilişkin tutanakları 15 gün içerisinde Bakanlığa göndermek zorundadır.

 

Bakanlık, uyarılmasına rağmen denetim görevini aksatanları adli ve ilgili diğer mercilere bildirir ve mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanmasını ister ve takibini yapar.

 

Denetimle görevlendirileceklerde yüksekokul mezunu olma şartı aranır.

 

İdari Müeyyideler

 

Madde 45- Bu Yönetmeliğin;

12 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 15 (onbeş) ihtar,

13 üncü maddesine aykırı hareket edenlere her bir fıkranın ihlali halinde 15 (onbeş)’er ihtar,

18 inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (i) bendlerine aykırı hareket edenlere her bir bendin ihlali halinde 5 (beş)’er ihtar,

19 uncu maddesinin son fıkrasına aykırı hareket edenlere 5 (beş) ihtar,

20 inci maddesinin iki ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket edenlere her bir fıkranın ihlali için 20 (yirmi)’ şer ihtar,

21 inci maddesine aykırı hareket edenlere 5 (beş) ihtar,

23 üncü maddesine aykırı hareket edenlere her bir fıkranın ihlali halinde 5 (beş)’er ihtar,

25 inci maddesine aykırı hareket edenlere 10 (on) ihtar,

26 ıncı maddesine aykırı hareket edenlere 10 (on) ihtar,

34 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 10 (on) ihtar,

37 inci maddesine aykırı hareket edenlere 40 (kırk) ihtar,

verilir.

 

İhtarların Kaldırılması

 

Madde 46- İhtarların veriliş tarihinden itibaren ilgilinin 90 gün içerisinde Bakanlığa yazılı başvuruda bulunarak, verilen ihtarların paraya çevrilebilmesi için her ihtara, 100 milyon Türk Lirası olmak üzere saymanlığa ödemede bulunduğunu bildirmesi ve bunu belgelemesi halinde ihtarlar kaldırılır. Bu 90 günlük süre içerisinde müracaat edilerek paraya çevrilmeyen ihtarlar kaldırılmaz.

 

Bu ücretler, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

 

İptaller

 

Madde 47- Bakanlıkça yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda yanıltıcı bilgi vererek veya belgelerde tahrifat yaparak yetki belgesi almış olan, Sahibi oldukları Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesinin geçerlilik süresi boyunca, 15 inci maddedeki şartları haiz olmayan, 46 ıncı maddeye göre kaldırılmayan ihtarların toplam sayısı 50 adete ulaşan, Yapılan Mesleki Yeterlilik Sınavlarında, katılımcılarının üst üste üç kez % 30 (yüzde otuz)’undan fazlası başarısız olan, eğitim kurum/kuruluşunun Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi iptal edilir. Bakanlık; bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yanıltıcı bilgi veren ve/veya belgelerde tahrifat yapanlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunur.Edremit Psikoteknik

Balıkesir Psikoteknik

SRC ÇEŞİTLERİ

SRC1 - ULUSLAR ARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI

SRC2 - YURT İÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI

SRC3 - ULUSLAR ARASI EŞYA- KARGO TAŞIMACILIĞI

SRC4 - YURT İÇİ EŞYA - KARGO TAŞIMACILIĞI

SRC5 - (ADR) TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI


30/05/2023 Gün Ortalama:117  Bugün10 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:18.232.31.255