Anasayfa
Gerekli Belgeler
SRC Belgeleri
Bize Ulaşın
Sıkça Sorulan Sorular
Ders Notları
Yönetmelikler

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Sınavları ile İlgili Esaslari

Sınavların İlanı

Madde 29- Sınavlar, sınav tarihinden en az 30 gün önce ilan edilir.

Sınava Giriş Şartları

Madde 30- Sınavlara katılabilmek için;

a) Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi veya onaylı yüksek okul diploması örneği veya eğitimden muafiyet hakkı kazandıran belge,

b) T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numarası işlenmiş nüfus hüviyet cüzdanı örneği, yabancılar için pasaport örneği,

c) Sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin makbuz, ile sınavı yapacak kuruluşa başvurulur.

Sınav Dönemleri

Madde 31 — Sınavlar, Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde yılda en az bir kez mesleki yeterlik belgesi türlerine göre yapılır veya yaptırılır. Ayrıca sürücüler için gerekirse uygulamalı sınav yapılır veya yaptırılır.

Sınav Komisyonu

Madde 32- Sınav Komisyonu, Bakanlığın yetkilendireceği en az daire başkanı seviyesinde bir yetkilinin başkanlığında;

Bakanlıktan 2, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden 2 ,Milli Eğitim Bakanlığından 2 , sektör kuruluşlarına ait ve/veya uluslararası kabul görmüş kuruluşlar tarafından akredite edilen eğitim merkezlerinden 2 olmak üzere toplam 9 üyeden oluşur.

Sınav Komisyonunun görev, yetki ve sorumlulukları Bakanlıkça çıkarılan yönerge ile belirlenir.

Sınavların Değerlendirilmesi

Madde 33-Sınavlar 100 (yüz) tavan puanı esas alınarak değerlendirilir.

Değerlendirme sonunda başarılı olmak için 60 (altmış) ve daha yukarı puan almak şarttır.

Sınav Sonuçlarının İlanı

Madde 34- Sınav sonuçları, Bakanlıkça sınavı takip eden 30 gün içerisinde internet üzerinde ilan edilir.

Bu ilan ve ilan tarihi esas alınarak ilgili eğitim kuruluşları sınav sonuçlarını 2 gün içinde yazılı olarak kendi eğitim merkezlerinde en az 15 gün süreyle ilan etmek zorundadırlar.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 35- Sınav sonuçlarıyla ilgili itirazların, eğitim merkezlerindeki yazılı ilanın başlangıcını takip eden 15 gün içinde Bakanlığa yazılı olarak yapılması gerekir.

İtirazlar, sınav komisyonu tarafından itiraz süresinin bitiminden itibaren 5 iş günü içinde incelenerek sonuçlandırılır ve durum bir tutanakla tespit edilip itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir.

Sınavlarda Başarısız Olanların Durumu

Madde 36- Mesleki Yeterlilik Eğitimi’nden muaf olanlar hariç olmak üzere ; sınav sonucunda başarısız olanlara, takip eden sınav döneminden itibaren eğitim programına devam etmeksizin 3 sınav hakkı daha tanınır. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar, belge almak istemeleri halinde, Mesleki Yeterlilik Eğitim programlarına yeniden katılmak zorundadırlar.

Evrakların Saklanması

Madde 37- Eğitim alan katılımcılara ait kayıt ve mezuniyet bilgileri eğitim kurumu tarafından 5 (beş) yıl süre ile saklanır ve bu süre sonunda bir tutanağa bağlı olarak imha edilebilir.