Anasayfa
Gerekli Belgeler
SRC Belgeleri
Bize Ulaşın
Sıkça Sorulan Sorular
Ders Notları
Yönetmelikler

Eğitim Programlarının Açılması

Madde 21- Mesleki Yeterlilik Eğitim Programları, eğitim kuruluşlarınca yılda asgari 2 dönem halinde düzenlenir.

Eğitime Başvuru Esasları

Madde 22- Başvurular, eğitimi veren ilgili eğitim kuruluşlarına aşağıdaki belgeler ile yapılır.

a) Alınmak istenilen eğitim programının belirtildiği dilekçe,

b) T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numarası işlenmiş nüfus hüviyet cüzdanı örneği, yabancılar için pasaport örneği, c) Sürücüler için sürücü belgesinin fotokopisi,

d) Tahsil durumunu gösteren belge.

Eğitim kuruluşu, bu genel esasların yanında özel şartlar da isteyebilir.

Başvuruların Kabulü ve Değerlendirilmesi

Madde 23- Eğitim kurumu başvuru kabul tarihlerini, her eğitim döneminden en az 1 ay önce kendi eğitim kurumlarında ilan eder.

Başvuruların kabul edilip edilmediği, başvuru tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ilgiliye bir yazı ile bildirilir.

Uygulanacak Eğitim Müfredat Programı

Madde 24- Mesleki Yeterlilik Belgelerinin türlerine göre düzenlenecek eğitimlerin müfredat programları AB müktesebatına uygun olarak Bakanlık tarafından belirlenir. Müfredat programlarında; işlenecek dersler, süreleri, genel açıklamalar ile başka tür belge alacaklara uygulanacak fark derslerine ait esas ve usuller belirtilir.

Ders Programları ve Süreleri

Madde 25- Eğitimlerde bir dersin süresi 50 dakikadır. Her ders arasında 10 dakika dinlenme süresi verilir. Haftalık ders programı, eğitim kurumunun yönetimince tespit edilir. Günlük ders programı 3 saatten az 8 saatten fazla olamaz.

Dersliklerde Katılımcı Sayısı

Madde 26- Bir derslikte katılımcı sayısı 30 kişiden fazla olamaz.

Eğitime Devam Zorunluluğu

Madde 27- Eğitime devam zorunludur.

Bir eğitim döneminde, toplam ders saatinin 1/5'i kadar devamsızlık yapanların kayıtları o dönem için silinir.

Eğitim ücreti ödedikleri halde geçerli bir mazeret sebebiyle eğitime devam edemeyenler, bu durumlarını ilgili eğitim kurumuna bildirmeleri ve belgelemeleri halinde bir sonraki eğitime ücret ödemeden devam edebilirler.

Disiplin Madde 28- Eğitimi aksatan, eğitim düzenini bozan katılımcılar eğitim kurumu yönetimince yazılı olarak uyarılırlar. Yapılan uyarılara rağmen bu davranışlarında ısrar edenlerin kayıtları silinir ve bunlara herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.