Anasayfa
Gerekli Belgeler
SRC Belgeleri
Bize Ulaşın
Sıkça Sorulan Sorular
Ders Notları
Yönetmelikler

Yetki Belgesi Almak İçin İbrazı Zorunlu Belgeler

Madde 16- Yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeleri Bakanlığa ibraz etmeleri zorunludur;

a) Başvuru dilekçesi,

b) İdarece verilen ve başvuru sahibi tarafından doldurulan “Ön Değerlendirme Formu”,

c) Bu Yönetmeliğin 15 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişilerin nüfus cüzdanı örnekleri ile Cumhuriyet Savcılığından alınmış “Adli Sicil Kaydı Belgeleri”,

d) Temsil ve ilzama yetkili olanların noterden onaylı imza sirkülerleri,

e) Gerçek ve tüzel kişiye ait kuruluş ve varsa daha sonra yapılan değişiklikleri gösteren ticaret sicili gazeteleri,

f) Müfredat programına uygun eğitim verebilecek eğitici kadrosuna ve/veya bu eğitimleri verebilecek eğiticiler ile yapılmış sözleşmelere ait belgeler,

g) Eğitim merkezinin kullanım hakkına sahip olunduğunu gösteren tapu, kira sözleşmesi ve benzeri belgeler,

h) Özel kanunlarla kurulmuş birlik ve odalar, üniversiteler ile sektör kuruluşları dışındaki gerçek ve tüzel kişilerin Ticaret Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarından birine kayıtlı olduğunu gösteren belge,

i) Yetki belgesi talebi değerlendirilip belge verilmesine karar verilenlerden Bakanlıkça belirlenen ücretin ödendiğini gösteren tahsilat makbuzu.