Anasayfa
Gerekli Belgeler
SRC Belgeleri
Bize Ulaşın
Sıkça Sorulan Sorular
Ders Notları
Yönetmelikler

Son Hükümler

Düzenleme Yetkisi

Madde 48 — Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere tebliğ, genelge, yönerge ve talimat çıkarmaya yetkilidir.

Geçici Hükümler

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi alınması halinde Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi ücreti %50 indirimli olarak uygulanır.

Geçici Madde 2 — 25 Şubat 2004 tarihi itibariyle KTY kapsamında yer alan faaliyetlerde bulunan kuruluşlarda en az on yıl üst düzey yöneticilik yapanlara, durumlarını belgelemeleri ve 31 Aralık 2005 tarihine kadar Bakanlığa müracaat etmeleri şartıyla, kendilerine doğrudan ilgili ÜDY türü mesleki yeterlik belgesi verilir.

25 Şubat 2004 tarihi itibariyle en az üç yıllık mesleki tecrübeye sahip olanlara ÜDY ve SRC5 türü mesleki yeterlik belgeleri hariç olmak üzere durumlarını belgelemeleri ve 31 Aralık 2005 tarihine kadar Bakanlığa müracaat etmeleri şartıyla, kendilerine doğrudan ilgili ODY veya SRC türü mesleki yeterlik belgesi verilir.

31 Aralık 2005 tarihine kadar müracaat etmeyenler bu haklarını kaybederler.

Geçici Madde 3- Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce çeşitli kurum/kuruluşlarca düzenlenen mesleki eğitim programlarını bitirdiklerini belgeleyenlere ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi hariç, yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavı’nda başarılı olmaları kaydıyla girdikleri sınavın niteliklerine uygun Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

31 Aralık 2005 tarihine kadar müracaat etmeyenler bu haklarını kaybederler.

Geçici Madde 4- Bu Yönetmelikte öngörülen mesleki yeterlilik belgesi şartı 31 Aralık 2005 tarihine kadar aranmaz. Bakanlık, gerektiğinde bu tarihi altışar aylık dönemler halinde ve en çok bir yıl süreyle uzatabilir.

Geçici Madde 5 — 25 Şubat 2004 tarihi itibariyle tehlikeli madde taşımacılığı alanında sürücü olarak çalıştığını belgeleyenlerin eğitim ve sınava girmeksizin doğrudan SRC5 türü mesleki yeterlik belgelerini alabilmelerine ilişkin hükümler Bakanlıkça yayımlanacak olan bir genelge/talimat ile belirlenir.

Yürürlük

Madde 49- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 50- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

T.C. Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü 2004

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 3/9/2004 tarihli ve 25572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğine aşağıdaki "Ek Madde 1" eklenmiştir.

"Ek Madde 1 — Bakanlık, gerektiğinde teknik ve idari kapasite, teşkilat imkanları, hizmetin hızlı/etkin/yaygın olarak üretilmesi ilkelerini gözeterek; Kanunun 35 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, bu Kanun gereğince yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve yetkilerini aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde devredebilir.

a) Yetki devri, Bakanlık ile kamu kurum/kuruluşları ve/veya üniversiteler arasında düzenlenecek protokol/sözleşme ile yapılır. Bu protokol/sözleşmede devredilecek yetkinin konusu, süresi ve mutabakata varılan hususlar açıkça belirtilir.

b) Yetki devri, devredilecek yetkinin niteliği gözetilmek suretiyle en az bir yıl en fazla üç yıl süreyle yapılır. Yetki devri, süresinin bitiminde yenilenebilir.

c) Yetki devredilmiş olanların ilgili mevzuat ve yayımlanan genelge ve talimatlara uymaması halinde, Bakanlık tarafından 15 gün önceden yazılı olarak bildirimde bulunulmak suretiyle yapılmış olan yetki devri tek taraflı olarak iptal edilir.

d) Bakanlık, devredilen yetkinin kullanımı ile ilgili olarak gerektiğinde her türlü denetimi yapar.

e) Bakanlık tarafından, devredilen yetkinin özelliğine göre aynı konuda birden fazla kamu kurum/kuruluşu ve/veya üniversiteye yetki devri yapılabilir.

f) Devredilen yetki kapsamında yetki verilenler tarafından üretilecek hizmet/hizmetler için alınacak/ödenecek ücretler Bakanlığın onayını gerektirir.

g) Bakanlık tarafından yapılacak yetki devri, düzenleme ve kural ihdası hususunu kapsayamaz ve bu hususta yetki devri yapılamaz.

h) Yetki devri, Bakanlığın bu konudaki görev, sorumluluk ve yetkisini ortadan kaldırmaz."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.